požiarna ochrana

životné prostredie

firemná stránka

užívateľská sekcia

 

 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Aktualizované
19. 09. 2004

 

 
Prečo BOZP?
Kontrolné otázky
Právne predpisy
Zaujímavé stránky
Odškodňovanie PÚ
Poradňa
Vzdelávanie
Čierna skrinka

 

Aktuálne

 

 

          

19.09.2004

Nové právne predpisy:

511/2004 Nariadenie vlády SR o kritériách na zaraďovanie prác do kategórií z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií

 

12.08.2004

Nové právne predpisy:

439/2004 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
437/2004 Zákon o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov

Zákon o.i. ruší vyhlášku č. 32/1965 o odškodňovaní bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia v znení neskorších predpisov

434/2004 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
391/2004 Zákon o plate poslanca Európskeho parlamentu a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon novelizuje o.i. zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov

389/2004 Vyhláška, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 558/2003 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob označenia úsekov diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy, ktorých užívanie podlieha úhrade, vzor nálepky a spôsob jej umiestnenia na motorovom vozidle

V IS KONZULTANT boli aktualizované:

 • 461/2003 Zákon o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
  (úplné znenie k 1.8.2004)


 

01.07.2004

Nové právne predpisy:

377/2004 Zákon o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon novelizuje o.i. zákon č. 277/1994 Z.z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a ruší zákon č. 67/1997 o ochrane nefajčiarov v znení neskorších predpisov

365/2004 Zákon o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon)

Zákon novelizuje o.i. právne predpisy:

 • 277/1999 Zákon o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov

 • 311/2001 Zákonník práce v znení neskorších predpisov

 • 461/2003 Zákon o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov

V IS KONZULTANT boli aktualizované:

 • 277/1999 Zákon o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
  (úplné znenie k 1.7.2004)
 • 311/2001 Zákonník práce v znení neskorších predpisov
  (úplné znenie k 1.7.2004)
 • 461/2003 Zákon o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
  (úplné znenie k 1.7.2004)


 

15.05.2004

Nové právne predpisy:

308/2004 NV, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody pre elektrické zariadenia, ktoré sa používajú v určitom rozsahu napätia
310/2004 NV, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia

Zrušené právne predpisy:

 • 391/1999 NV, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na strojové zariadenia v znení neskorších predpisov

 • 392/1993 NV, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody pre elektrické zariadenia, ktoré sa používajú v určitom rozsahu napätia v znení neskorších predpisov

 

14.05.2004


V IS KONZULTANT bola aktualizovaná rubrika Právne predpisy


12.05.2004

Nové právne predpisy:

271/2004 Vyhláška MZ SR o ochrane zdravia pred neionizujúcim žiarením
272/2004 NV, ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám, zoznam prác a pracovísk spojených so špecifickým rizikom pre tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a pre dojčiace ženy a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní týchto žien
282/2004 NV, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č.510/2001 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko
286/2004 NV, ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané mladistvým zamestnancom, a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní mladistvých zamestnancov

Zrušené právne predpisy:

 • 126/1982 Vyhláška, ktorou sa ustanovujú požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce s lasermi

 • 123/1993 Vyhláška o ochrane zdravia pred nepriaznivými účinkami elektromagnetického poľa

 • 20/1982 Vestník MZ SR - Úprava o hygienických zásadách pre prácu s lasermi


01.05.2004

Nové právne predpisy:

225/2004 Vyhláška MV SR ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov
245/2004 NV o podrobnostiach o technických požiadavkách na výrobky z hľadiska elektromagnetickej kompatibility
262/2004 Oznámenie MZV SR–sedem príloh k Protokolu k Európskej dohode o pridružení uzatvorenej medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Slovenskou republikou na druhej strane o posudzovaní zhody a uznávaní priemyselných výrobkov (PECA)

Zrušené právne predpisy:

 • 394/1999 NV, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na výrobky z hľadiska elektromagnetickej kompatibility v znení neskorších predpisov

 • 90/1997 Vyhl. MV SR, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona NR SR o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov


(c) 1999 - 2004
BOZPO DESIGN

BOZPO AGENCY, Radlinského 471, 955 01 Topoľčany

Úvod