19.10.2007

 

Majiteľov norma nenúti výťah opraviť

V Európskej únii sú 3 milióny výťahov, z toho asi 70 percent nezodpovedá novým technickým normám. Takže nielen u nás sa boríme s ich bezpečnosťou. Zatiaľ žiadny predpis nenúti prevádzkovateľa výťahu, ktorým je spravidla správca bytovky alebo bytové družstvo, prípadne spoločenstvo vlastníkov, aby dal na náklady vlastníkov odstrániť nedostatky. Pokiaľ totiž výťah spĺňa podmienky starej technickej normy platnej v čase, kedy boli výťahy uvedené do prevádzky, dostane osvedčenie od Technickej inšpekcie a môže sa ďalších 6 rokov používať. Majitelia bytov takto nemajú dôvod výťah opravovať.

Bezpečnosť si môžete dať overiť podľa európskej normy

Každý jeden výťah podlieha pravidelným prehliadkam, revíziám a opakovaným úradným skúškam. Zabezpečiť ich majú v rámci spravovania bytov správcovia bytoviek alebo samosprávy. Hradia sa z fondu prevádzky, údržby a opráv, do ktorého prispievajú majitelia bytov a nebytových priestorov v dome za každý byt pravidelne každý mesiac dohodnutou sumou. Cena povinných revízií sa odvíja od nosnosti výťahu, jeho veľkosti, počtu poschodí. Väčšinou sa určuje paušálne, mesačne to vychádza na 700 až 1500 Sk.

„Pravidelne každé tri roky sa robia revízie výťahov a každé tri mesiace ich prehliadky. Pri prehliadke, ktorou by mala byť poverená zaškolená osoba, obyčajne to býva niekto z majiteľov bytov, sa vykoná prehliadka výťahu ako takého vrátane strojovne, bez skúšky bezpečnostných prvkov. Pri revízii výťahov sa už vykonáva skúška vrátane záťaže, to znamená, že sa skúšajú zachytávače, bezpečnostné prvky, ktorými sú dverná uzávierka, koncové vypínače a iné. Každých 6 rokov by mala byť vykonaná podľa vyhlášky číslo 718 z roku 2002 opakovaná úradná skúška. Vykoná ju Technická inšpekcia alebo iná autorizovaná osoba," hovorí vedúci inšpektor Technickej inšpekcie v Košiciach Miroslav Mikoláš.

Nič nebráni tomu, aby si majitelia bytov dali posúdiť bezpečnosť výťahu podľa novej, európskej normy. V rámci revízie výťahov to robia autorizované osoby.

„Pokiaľ bezpečnosť výťahu posudzujeme podľa európskej technickej normy 81-80, vystavujeme protokol aj o jeho bezpečnostných rizikách a podľa zistených nedostatkov aj cenovú ponuku na ich odstránenie tak, aby to bolo v súlade s normou. Keďže je veľa rôznych typov výťahov, každý sa rieši samostatne. Z protokolu je potom majiteľom bytov zrejmé, čo na výťahu nevyhovuje a navrhujeme im aj opatrenia, ktoré môžu naše servisné firmy ponúknuť na odstránenie nedostatkov. Buď to môžu byť opatrenia dočasné, alebo navrhujeme aj kompletnú výmenu výťahu," hovorí servisný majster Peter Tomašovič. Podľa neho je na škodu veci, že opatrenia sú len odporúčaním, pokým v niektorých členských krajinách únie sú už pre majiteľov bytov záväzné, to znamená, že musia nedostatky do určeného termínu odstrániť. Platí to napríklad vo Francúzsku. Bezpečnosť nových výťahov je podstatne vyššia. Aj keď mnohé servisné firmy ponúkajú rôzne modernizácie aj výmeny výťahov v starých bytovkách, prekážkou je nedostatok financií. Najmä v tých bytovkách, v ktorých bývajú dôchodcovia a nemajú na väčšie opravy alebo dokonca na výmenu výťahov dostatok financií. Nový výťah stojí až okolo milióna korún a konečná cena za výmenu závisí aj od počtu podlaží, podlažie vyjde na 20-tisíc Sk.

Aký je stav výťahov v našich panelákoch

Výťahy v starých bytovkách jednoznačne dožívajú. Ich životnosť je okolo 12 až 20 rokov a dnes sú už viac ako 30-ročné.

Zodpovednosť za ich stav majú najmä majitelia bytov. Odkúpením bytu sa stali totiž aj spoluvlastníkmi spoločných zariadení, medzi ktoré patrí aj výťah. Našťastie úrazov vzhľadom na množstvo prepravovaných osôb nie je veľa. Napriek tomu odborníci upozorňujú, že výťahy inštalované v minulosti, ešte pred rokom 1993, sú vysoko rizikové.

„Výťahy s nosnosťou 250 kg nespĺňali ani vtedajšie normy, keďže sa upustilo od niektorých bezpečnostných predpisov. Napríklad nemuseli byť vo výťahovej kabíne dvere, mohli sa používať drôtové vodidlá, nebolo potrebné osvetlenie v šachte," hovorí predseda Cechu výťahárov Pavol Tuchyňa.

Pred tromi rokmi, v októbri 2004 bola vydaná v súlade s európskou normou naša národná slovenská technická norma EN 81-80, v ktorej sú zahrnuté pravidlá pre zvyšovanie bezpečnosti výťahov.

„Norma obsahuje 74 nebezpečných situácií, ktoré treba odstrániť, aby staré výťahy dosiahli úroveň bezpečnosti novoinštalovaných výťahov. V minulosti sa výrobcovia a bytové podniky či družstvá ako prevádzkovatelia výťahov zbavovali zodpovednosti tým, že poukazovali na predpis, ktorý poškodený porušil." Filozofia európskej normy, ako ďalej hovorí Tuchyňa, už vychádza z predpokladu, že užívatelia výťahov, najmä deti sú neznalí predpisov, a preto nenesú za úraz zodpovednosť, výťah musí spĺňať bezpečnostné kritériá.

„Nedá sa vymeniť naraz 40-tisíc výťahov, ktoré novým kritériám nevyhovujú. Bezpečnostné riziká sa však dajú odstrániť postupne. Prednostne tie, ktoré priamo ohrozujú život." Preto je podľa Tuchyňu potrebné, aby správcovia bytoviek a najmä majitelia bytov žiadali servisné organizácie o formulár, na ktorom by bolo poradie, v akom sa majú postupne nedostatky na výťahu odstraňovať.

„Norma odporúča veľmi nebezpečné riziká odstrániť ihneď, menej nebezpečné do roku 2009 a do roku 2014 rekonštruovať alebo vymeniť zariadenia, aby spĺňali úroveň bezpečnosti v plnom rozsahu."

S modernizáciou výťahov treba počítať

Výťahy sa u nás väčšinou modernizujú, vymieňajú sa zväčša v rámci celkovej opravy bytovky. Nejde však o nejakú hromadnú akciu. Majitelia bytov pri čerpaní prostriedkov z fondu opráv dávajú prednosť zatepleniu bytovky. Rozhodnú sa skôr pre postupnú opravu výťahu ako pre jeho výmenu. Nedostatok financií je najmä v tých bytovkách, v ktorých bývajú dôchodcovia a nemajú na väčšie opravy alebo dokonca na výmenu výťahov dostatok financií.

Odborníci upozorňujú na vážne nedostatky v bezpečnosti našich výťahov

„Pri obhliadke výťahu na základe normy 81-80 zisťujeme bezpečnostné riziká, stupne ohrozenia, určujeme, čo je najnebezpečnejšie pre ďalšiu prevádzku výťahu. Bývajú to najmä pletivové oplotenia výťahov, výťahy bez kabínových dverí, šachtové dvere len so zámkom s jedným istením, ktoré sú bežné na výťahových dverách na všetkých sídliskách vrátane bratislavskej Petržalky. Sú nebezpečné a zneužívajú to najmä mladíci, ktorí sa rozhodnú prevážať na kabíne výťahu. Pokiaľ by boli šachtové dvere s dvojitým istením, bolo by síce ešte vždy možné takéto krkolomné kúsky vyvádzať, ale už namáhavejšie,“ hovorí servisný majster Peter Tomašovič z košickej servisnej firmy. Upozorňuje, že najmä v bytovkách, kde sú výťahové šachty z drôteného skla, čakajú na majiteľov nákladné investície.

„Málokto vie, že vlastne 6 mm hrubé sklo nie je bezpečnostné a šachty už normám nevyhovujú. Mali by sa vymurovať výťahové šachty alebo ich vybudovať zo sadrokartónu, môžu byť aj oplechované, podľa dohody tak, aby spĺňali požiadavky normy.“

V súčasnosti sa najčastejšie menia výťahové riadiace rozvádzače, elektroinštalácia, privolávače, kabínkové privolávače, ale aj interiér kabíny alebo sa kvôli bezpečnosti montujú kabínové dvere tam, kde sú výťahy bez kabínových dverí. Laná výťahov sú opotrebované podľa toho, ako často sa výťah používa. Niekde vydržia 15 rokov, niekde len päť rokov. Cena za ich výmenu závisí od typu výťahu, pohybuje sa od 12 až do 35-tisíc Sk. Na niektorých výťahoch sú dve, na niektorých aj šesť lán na výmenu. Strojovňa výťahu nepatrí medzi zariadenia, ktoré by ohrozovali bezpečnosť. Skôr sú nimi čelné steny šachty, kabínové a šachtové dvere.

Úroveň servisu výťahov je rôzna. Od nej závisí technický stav výťahov. Podľa Pavla Tuchyňu, predsedu Cechu výťahárov, je vhodnejšie, ak je servis zverený dlhodobo do rúk jednej servisnej organizácie a účtovanie za práce je dohodnuté paušálnymi platbami.

„V takom prípade sa firma usiluje zvyšovať spoľahlivosť výťahov, ich zariadení. Postupne sa dajú do takého stavu, aby mali čo najmenej porúch.“ Ak však podľa Tuchyňu v bytovkách často menia servisné firmy, tie nič nenúti dlhodobo postupne odstraňovať nedostatky na výťahoch a opravy sa takto obmedzia len na nevyhnutné, ktorými sa napríklad výťah spojazdní. Tuchyňa upozorňuje, že ak chcú majitelia na servise výťahov ušetriť, môže sa stať, že v skutočnosti aj niekoľkonásobne preplatia.

„Pri servise výťahov za nízke ceny, bez ohľadu na referencie firmy, technické vybavenie, kvalifikáciu pracovníkov a schopnosť modernizácie môže dôjsť k zníženiu životnosti výťahov a k zvýšeniu nákladov na ich ďalšiu údržbu. Lacné firmy predložia nízke poplatky za paušálny servis, no počas roka fakturujú veľké sumy za tzv. mimo paušálne opravy a po čase majiteľov presviedčajú, že zariadenie je už opotrebované, nie sú náhradné dielce a že výťah treba vymeniť.“

Autor: Helena Kokolová
Zdroj: Pavol Tuchyňa, predseda Cechu výťahárov,